Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 1/Aktywni/2017/szK

27.10.17

W związku z prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich roze­zna­niem stawki ceno­wej dot. realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. „Kucharz/Kucharka” (120 godz.) oraz zorganizowaniu egzaminu czeladniczego dla 15 uczestników w ramach pro­jektu dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020,Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa serdecznie zapraszamy do składania ofert:

Rozeznanie rynku_1Aktywni2017szK

Zał. nr 1 Rozeznanie rynku_1Aktywni2017szK z dnia 27.10.2017 r.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 6 listopada 2017 r. do godz. 10.00

Powrót