Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie cenowe nr 1/Aktywni/2018/sala/K/W dot. stawki za wynajem sali na warsztaty

16.02.18

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie stawki cenowej  dot. wynajęcia sali na realizację warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego realizowanego na terenie gminy Gościeradów w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 26.02.2018 roku o godz. 15.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie rynku_1Aktywni2017KW_sala_warsztaty

zał. 1_1 Aktywni sala 2018K_W warsztaty

Powrót