Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Wybór Wykonawcy – ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DZ/2017

17-10-2017

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 4/DZ/2017 z dnia 06.10.2017r. z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu …

Czytaj Dalej

Protokół z otwarcia ofert ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DZ/2017

17-10-2017

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 4/DZ/2017 z dnia 6.10.2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie”, dofinansowanego z dofinansowanego z …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 7/AiS/2017 – protokół z otwarcia ofert

16-10-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym postępowaniem dotyczącym  wyboru Wykonawcy: Cześć 1 –który przeprowadzi zajęcia, których celem będzie Opracowanie Indywidualnego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 8/AiS/2017

13-10-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór: Wykonawcy na zrealizowanie usługi polegającej …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2017/sala/K

12-10-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajęcia sali w Lublinie na reali­za­cję indywidualnych spotkań doradczych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 7/AiS/2017

06-10-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór Wykonawcy: Cześć 1 –który przeprowadzi …

Czytaj Dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DZ/2017 — SZKOLENIE MONTER PV i SZKOLENIE G1

06-10-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest: – w CZĘŚĆ 1 – Wykonawcy, który przeprowadzi …

Czytaj Dalej

Wyniki zapytania ofertowego 6/AiS/2017

05-10-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej

Zapy­ta­nie ofer­towe 6/AiS/2017– pro­to­kół z otwar­cia ofert

02-10-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 2/Aktywni/2017/C

29-09-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. świadczenia usługi cateringowej na terenie Lublina w czasie realizacji warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego …

Czytaj Dalej