Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/PPP/2018

02-02-2018

ROZEZNANIE NR 2/PPP/2018 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta ds. planowania opracowującego 4 Indy­wi­du­al­ne Pla­ny Konsultacji. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 1 eks­per­ta ds. planowania opra­co­wu­ją­cego 4 Indy­wi­du­al­ne Pla­ny Kon­sul­ta­cji dla …

Czytaj Dalej

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/PPP/2018

02-02-2018

ROZEZNANIE NR 1/PPP/2018 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta ds. partycypacji opra­co­wu­ją­cego 4 Indy­wi­du­al­ne Pla­ny Konsultacji. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 1 eks­per­ta ds. par­ty­cy­pa­cji, opra­co­wu­ją­cego 4 Indy­wi­du­al­ne Pla­ny Kon­sul­ta­cji dla …

Czytaj Dalej

Lista Grantobiorców w projekcie „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

31-01-2018

Lista Grantobiorców – II etap konsultacji. Do II etapu konsultacji w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” zakwalifikowały się następujące jednostki samorządu terytorialnego:  Wólka, Lipsko, Adamów i  Trzebiechów. Rekrutacja …

Czytaj Dalej

Rekrutacja do II etapu konsultacji w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

22-01-2018

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, które ukończyły I etap konsultacji do wzięcia udziału  w II etapie. W ramach II etapu w pro­jek­cie może wziąć udział 5 jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego. …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 2/Aktywni/2017/C/KK

18-01-2018

Przed­mio­tem postępowania jest roze­zna­nie cenowe  dot. świadczenie usługi cateringowej na terenie Gościeradowa w czasie realizacji szkolenia „Kucharz/-ka z egzaminem czeladniczym” w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 2/DZ/2018 – dot. cateringu – miasto Chełm

17-01-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na terenie miasta Chełm w czasie realizacji szkolenia Monter Paneli PV, szkolenie G1 – podstawowe i szkolenie producenckiego dla uczestników …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 3/DZ/2018 dot. wynajęcia sali

17-01-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia 1 sali na terenie Chełma na realizację indywidualnych spotkań doradczych niezbędnych do zrealizowania działań w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe 4/DZ/2018 dot. stawki za wynajem sali na warsztaty

17-01-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia sali szkoleniowej na terenie miasta Lublina na realizację warsztatów grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego  w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/DZ/2018 dot. usługi cateringowej

15-01-2018

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na terenie miasta Lublina w czasie realizacji szkolenia producenckiego dla uczestników szkolenia Monter paneli PV w ramach projektu „Dobry zawód …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2017/sala/KK

28-12-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajęcia sali w Kraśnku na reali­za­cję indywidualnych spotkań doradczych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej