Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 2/AIS/2016 — TRE­NER NA SZKO­LE­NIE “PRO­JEK­TANT APLI­KA­CJI SIE­CIO­WYCH I MULTIMEDIALNYCH”

04-07-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór: Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi 120 godzin …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 1/AIS/2016 — DORADCA ZAWODOWY

04-07-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór: – w czę­ści 1 — …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 1/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ ZA WYNA­JĘ­CIE SALI NA REALI­ZA­CJĘ WARSZ­TA­TÓW GRU­PO­WYCH W ZAKRE­SIE PORAD­NIC­TWA ZAWODOWEGO

04-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wynajęcia sali szko­le­nio­wej  na reali­zację warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w …

Czytaj Dalej

Protokół z otwarcia ofert — zapytanie ofertowe 8/swd/2017

03-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 6/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej na wynajęcie sali szkoleniowej — pow. krasnostawski

03-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące wyna­ję­cia sali szko­le­nio­wej z wypo­sa­że­niem na reali­za­cję szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego  nie­zbęd­nego do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 7/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej — usługa cateringowa — powiat krasnostawski

03-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 11/swd/2017

30-06-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 5/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej wynagrodzenia trenera szkolenia Tester aplikacji komp.

30-06-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące wyna­gro­dze­nia Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych (120 godz.) przy­go­to­wu­ją­cego do egza­minu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level  (ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziomu Pod­sta­wo­wego)  nie­zbęd­nego do zre­ali­zo­wa­nia …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 10/swd/2017

28-06-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 9/swd/2017

27-06-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej