Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 5/AIS/2016 — WYNIKI POSTĘPOWANIA

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” i wybo­rem Wyko­nawcy na zre­ali­zo­wa­nie  usługi szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 5/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym postę­po­wa­niem doty­czą­cym zakupu usługi szko­le­nia zawo­do­wego “Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 5/AIS/2016 —ZAKUP USŁUGI SZKO­LE­NIA “CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

04-07-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zakup usługi  120-godzinnego szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z …

Czytaj Dalej

WYNIKI ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WEGO 4/AIS/2016

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” w odpo­wie­dzi na pro­wa­dzone postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego na zakup usługi szko­le­nia zawo­do­wego …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 4/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym postę­po­wa­niem doty­czą­cym zakupu usługi szko­le­nia zawo­do­wego “Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 4/AIS/2016 —ZAKUP USŁUGI SZKO­LE­NIA “CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

04-07-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zakup usługi  120-godzinnego szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 2/AKTYWNI/2016/C DOT. ŚWIAD­CZE­NIA USŁUGI CATE­RIN­GO­WEJ NA TERE­NIE LUBLINA W CZA­SIE REALI­ZA­CJI WARSZ­TA­TÓW GRU­PO­WYCH W ZAKRE­SIE PORAD­NIC­TWA ZAWO­DO­WEGO ORAZ SZKO­LE­NIA „CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

04-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie Lublina w cza­sie reali­za­cji warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego  oraz szko­le­nia „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym”  dla 15-osobowej grupy …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 3/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem: Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i multimedialnych” Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 6/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ NA WYNA­JEM SALI W LUBLI­NIE NA REALI­ZA­CJĘ INDY­WI­DU­AL­NYCH SPO­TKAŃ DORADCZYCH

04-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajmu sali w Lubli­nie na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 5/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ NA WYNA­JEM SALI W CHEŁ­MIE NA REALI­ZA­CJĘ INDY­WI­DU­AL­NYCH SPO­TKAŃ DORADCZYCH

04-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajmu sali w Cheł­mie na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej