Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2017/C

08-08-2017

Doty­czy roze­zna­nia stawki ceno­wej dot. świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie Lublina w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia „Monter/-ka paneli PV”  w ramach pro­jektu dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 2/ZO/PPP/2017

01-08-2017

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest wybór kon­sul­tanta ds. par­ty­cy­pa­cji oraz kon­sul­tanta ds. pla­no­wa­nia prze­strzen­nego w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” o nume­rze WND-POWR.02.19.00–00-KP07/15, reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/AiS/2017– protokół z otwarcia ofert

31-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 8/DZ/2017 — dot przeprowadzenia egzamin ISTQB Certified Tester Foundation Level

28-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia kom­plek­so­wej usługi orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­minu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level  (ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziomu Pod­sta­wo­wego) dla 15 uczest­ni­ków szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych w ramach pro­jektu …

Czytaj Dalej

Roze­zna­nie rynku nr 3/Aktywni/2017

27-07-2017

doty­czy roze­zna­nia stawki ceno­wej  dot. wyna­ję­cia sali na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych reali­zo­wa­nych w Lubli­nie w ramach pro­jektu dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na …

Czytaj Dalej

Nasi eksperci znów na Ukrainie

24-07-2017

Pro­jekt  „Nowo­cze­sne kom­pe­ten­cje zarząd­cze w zjed­no­czo­nych gro­ma­dach„ reali­zo­wany jest przez Fun­da­cję  Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w Lubli­nie. Part­ne­rami pro­jektu są Aso­cja­cja Roz­woju Regio­nal­nego, Era Mene­dżer­skich Ini­cja­tyw oraz Zachod­nio­ukra­iń­skie Cen­trum Zasobowe. Kon­cep­cja …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe nr SwD 1/swd/2017

20-07-2017

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 13/swd/2017 – rozstrzygnięcie

19-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 14/swd/2017 – rozstrzygnięcie

19-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapy­ta­nie ofer­towe nr 1/AiS/2017

18-07-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór: Cześć 1 – doradcy zawo­do­wego, …

Czytaj Dalej