Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Nasi eksperci znów na Ukrainie

24.07.17

Pro­jekt  „Nowo­cze­sne kom­pe­ten­cje zarząd­cze w zjed­no­czo­nych gro­ma­dach„ reali­zo­wany jest przez Fun­da­cję  Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w Lubli­nie. Part­ne­rami pro­jektu są Aso­cja­cja Roz­woju Regio­nal­nego, Era Mene­dżer­skich Ini­cja­tyw oraz Zachod­nio­ukra­iń­skie Cen­trum Zasobowe.

Kon­cep­cja naszego pro­jektu zakłada  wspar­cie 22 połą­czo­nych gro­mad we wszyst­kich obwo­dach Ukra­iny, w budo­wa­niu klu­czo­wych kom­pe­ten­cji w opar­ciu o ukra­iń­skie regu­la­cje prawne i  pol­skie doświad­cze­nia w zakre­sie oświaty, ochrony zdro­wia, budżetu lokal­nego, dzia­łal­no­ści komu­nal­nej, efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i roz­woju tury­styki.
Formą wspar­cia  są  warsz­taty, kon­sul­ta­cje oraz przy­jazdy stu­dyjne do Pol­ski, pre­zen­tu­jące
naj­cie­kaw­sze prak­tyki w powyż­szych obsza­rach. Ponadto opra­co­wana zosta­nie publi­ka­cja upo­wszech­nia­jąca i pro­mu­jąca wypra­co­wane rozwiązania.

Dotych­czas nasi kon­sul­tanci odwie­dzili  już  10 nowo­po­łą­czo­nych gro­mad, gdzie wspól­nie z kadrą kie­row­ni­czą i urzęd­ni­kami pra­co­wali nad opty­mal­nym mode­lem świad­cze­nia usług dla miesz­kań­ców. Pod­czas warsz­ta­tów i kon­sul­ta­cji rodzi się wiele cie­ka­wych pomy­słów zgła­sza­nych przez mieszkańców.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Pro­gramu „Wspar­cie Demo­kra­cji” finan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej MSZ RP w 2017 r.

Powrót