Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Akademia Coachingu

 

Zakoń­czy­li­śmy kolejną edy­cję Aka­de­mii Coachingu.  

„Wyjdź ze swo­jej strefy kom­fortu. Możesz wzra­stać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziw­nie i nie­kom­for­towo pró­bu­jąc cze­goś zupeł­nie dla Cie­bie nowego.”
Brian Tracy

 

Decy­zja – pod­jęta trafnie

Czas – spę­dzony wśród ludzi z zaan­ga­żo­wa­niem i pasją do wyko­ny­wa­nia swo­jej pracy

Doświad­cze­nie – bezcenne

Dal­sza droga – samorozwój

Tak nie­wiele słów, a tak wiele treści.

 

 

 Kadra tre­ne­rów, posia­da­jąca doświad­cze­nie w roz­ma­itych dzie­dzi­nach, reali­zu­jąc zało­że­nia i pro­gram Aka­de­mii przy­go­to­wała kolejne osoby do pracy z klien­tem, nakre­śliła i roz­wi­jała klu­czowe kom­pe­ten­cje Uczest­ni­ków. Wszystko po to, aby po skoń­czo­nym kur­sie potra­fili umie­jęt­nie słu­chać i pytać, obser­wo­wać, traf­nie inter­pre­to­wać poja­wia­jące się sytu­acje, poma­gać prze­zwy­cię­żać samo­ogra­ni­cza­jące prze­ko­na­nia  —  być pro­fe­sjo­na­li­stą i podą­żać za swoim klien­tem, uświa­da­miać mu jego zasoby, być „nie­wi­dzial­nym” part­ne­rem w jego podróży do usta­lo­nego celu.

Zakoń­czony kurs i uzy­skane opi­nie  potwier­dza­ją­wy­so­kie kom­pe­ten­cje kadry tre­ner­skiej oraz poka­zują, że opra­co­wany i reali­zo­wany pro­gram kursu speł­nił ocze­ki­wa­nia oraz potrzeby Uczestników. 

Dotych­cza­sowe doświad­cze­nia i roz­mowy oraz obser­wa­cje poka­zują, że coaching staje się coraz bar­dziej popu­larny. Coach pre­ten­duje do zawodu przy­szło­ści, już dziś uzna­wany jest za jedną z naj­sku­tecz­niej­szych form roz­woju zawo­do­wego pra­cow­ni­ków, coraz wię­cej klien­tów indy­wi­du­al­nych doce­nia war­tość pracy z oso­bi­stym coachem. Wska­zuje to tym samym na stale rosnące zapo­trze­bo­wa­nie na dobrych, przy­go­to­wa­nych do pracy coachów.  

Jeśli widzisz w sobie poten­cjał do pracy z dru­gim czło­wie­kiem na pewno warto zasta­no­wić się, co  możesz zro­bić, aby dołą­czyć do stale roz­wi­ja­ją­cego się grona coachów? Załóż zatem „zie­lony kape­lusz” i gene­ruj pomysły.

A ja swoją drogą z peł­nym prze­ko­na­niem pole­cam sko­rzy­stać z oferty „Aka­de­mii Coachingu”!

 Naj­traf­niej­szą infor­ma­cją o zakoń­czo­nej Aka­de­mii Coachingu będą opi­nie samych Uczest­ni­ków, pre­zen­to­wane poniżej.

 Opi­nia 1

Opi­nia 2

Opi­nie 3

Opi­nia 4

Opi­nia 5

Opi­nia 6

Opi­nia 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Wróć do listy aktualności